مریم نجابتیان

مریم نجابتیان
ازدواج و خانواده، زوج درمانی، آموزش مهارتهای زندگی
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای روانشناسی عمومی
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدیر دفتر مشاوره ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان
مدرس و مشاور دانشگاه آزاد
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره