فرزانه شجری

 

 

 

 

فرزانه شجری

 

 • دکترای روانشناسی
 • کارشناس ارشد شخصیت
 • کارشناس روانشناسی عمومی
 • عضو نظام روانشناسی ایران
 • عضو انجمن روان شناسی ایران
 • فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره
 • فعال در سامانه رسا ایرانیان
 • درمانگرشناختیرفتاری (CBT)
 • مقابله درمانگر در کاهش استرس بیماران جسمی ( دیابت، فشارخون، بیماری قلبی عروقی و …)
 • طرحواره درمانگر
 • مدرس مهارت های زندگی و مهارت های زناشویی   
 • مهارت حرفه ای در درمانهای غیردارویی سوء مصرف مواد
 • تالیف کتاب هیجان خواهی در نوجوانان انتشارات لوح محفوظ و آذرفر
 • تالیف کتاب مقدمه ای بر اعتیاد به اینترنت انتشارات رشد فرهنگ
 • گذراندن کارگاهCoping Therapy ،دکتر علیرضا آقایوسفی 
 • گذراندن کارگاه مربیگری مهارت های زندگی، دکتر شهرام محمدخانی
 • گذراندن مهارت حرفه ای درمانهای غیردارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان، در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر آذرخش مکری، دکتر سید منصور گتمیری
 • گذراندن دوره ١٠٠ ساعته طرحواره درمانی، دکتر حسن حمیدپور
 • گذراندن دوره ۵٠٠ ساعته کارورزی درمان رفتاری شناختی (CBT)، دکتر ندا علی بیگی
 • گذراندن دوره کارورزی مصاحبه بالینی، علامت شناسی اختلالات روانی و تشخیص گذاری، دکتر امید رضائی (روانپزشک)، در بیمارستان روانپزشکی رازی
 • گذراندن دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)، دکتر سمیه کهدوئی
 • گذراندن دوره آموزشی ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات طیف اوتیسم، دکتر ناصر صبحی قراملکی، در سازمان نظام روانشناسی و مشاوه
 • گذراندن دوره آموزشی ارزیابی و تشخیص به روش رفتار درمانی شناختی، دکتر ابوالفضل محمدی، در دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره آموزشی کاربرد رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلالات شخصیت مرزی، دکتر مژگان صلواتی، در بیمارستان روزبه
 • گذراندن دوره آموزشی مصاحبه و تدوین طرح درمانی در رویکرد روانپویشی، دکتر محسن دهقانی، در کلینیک مشاوره و روانشناسی حکمت
 • گذراندن دوره آموزشی اصول و فنون طرحواره درمانی، دکتر یعقوب شفیعی فرد، در دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره آموزشی اختلالات ویژه یادگیری، دکتر مصطفی تبریزی و همکاران، در مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد تهران
 • گذراندن دوره آموزشی مقدماتی مشاوره و راهنمایی کودکان و نوجوانان، دکتر رسول شریفی (روانپزشک)
 • گذراندن کارگاه آموزشی تکمیلی مقدماتی مشاوره و راهنمایی کودکان و نوجوانان، دکتر رسول شریفی (روانپزشک)
 • شرکت در همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، در تالار اجتماعات بیمارستان میلاد

اجرای کارگاهها:

 • کارگاه شناسایی اختلالات رفتاری کودکان، در سرای محله ساعی۱۳۹۷
 • کارگاه مدیریت مشکلات رفتاری کودکان کار برای والدین، در انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار ۱۳۹۶
 • کارگاه کنترل استرس استرس در کلینیک تخصصی دکتر حوریزاد ۱۳۹۶
 • کارگاههای ارتقای فرهنگ نشاط، برای اساتید هیئت علمی، در دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس ۱۳۹۶
 • کارگاههای سبک زندگی برای معلمین مدرسه، در هنرستان دخترانه شهید صدوقی۱۳۹۶
 • کارگاهکاهشوزنتوسطتکنیکهایروانی،درسرایمحلهساعی۱۳۹۶
 • کارگاه شادمانی، در سرای محله سپهر ۱۳۹۶
 • کارگاههای سلامت روان و سبک زندگی، در سرای محله ساعی۱۳۹۶
 • کارگاه فرزندپروری، در سرای محله ساعی ۱۳۹۶
 • کارگاه مهارت های زندگی، در سرای محله ١٣٩۵
 • کارگاه آموزشی کنترل خشم، ، در سرای محله ١٣٩٢
 • کارگاه سبک زندگی، ، در سرای محله ١٣٩١
 • رساله دکترا : مقایسه اثربخشی درمان شناختیرفتاری و مقابله درمانگری بر استرس و خودمهارگری و HbA1c  بیماران زن دیابتی نوع II
 • پایان نامه ارشد: رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ١٣٩٠.
 • پایان نامه کارشناسی: رابطه بین اعتیاد به اینترنت و هیجان خواهی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ٧ تهران،  ١٣٨۶.
 • مقاله ها:
 • Relationship between Early Maladaptive Schema and Internet Addiction: A Cross-Sectional Study, ISSN (Online): 2250-1460 Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, Vol 8(3), 84-91, 2016

www.informaticsjournals.com

 • The Relationship between Internet Addiction and Sensation Seeking by IAT and Zukerman Sensation Seeking Scale in a sample of Iranian Girl Adolescents, accept as Oral Presentation in CBP Conference ۲۰۱۳.