فرزانه شجری

فرزانه شجری

 • دکترای روانشناسی
 • کارشناس ارشد شخصیت
 • کارشناس روانشناسی عمومی
 • عضو نظام روانشناسی ایران
 • عضو انجمن روان شناسی ایران
 • فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره
 • فعال در سامانه رسا ایرانیان
 • درمانگرشناختیرفتاری (CBT)
 • مقابله درمانگر در کاهش استرس بیماران جسمی ( دیابت، فشارخون، بیماری قلبی عروقی و …)
 • طرحواره درمانگر
 • مدرس مهارت های زندگی و مهارت های زناشویی   
 • مهارت حرفه ای در درمانهای غیردارویی سوء مصرف مواد
 • تالیف کتاب هیجان خواهی در نوجوانان انتشارات لوح محفوظ و آذرفر
 • تالیف کتاب مقدمه ای بر اعتیاد به اینترنت انتشارات رشد فرهنگ
 • گذراندن کارگاهCoping Therapy ،دکتر علیرضا آقایوسفی 
 • گذراندن کارگاه مربیگری مهارت های زندگی، دکتر شهرام محمدخانی
 • گذراندن مهارت حرفه ای درمانهای غیردارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان، در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر آذرخش مکری، دکتر سید منصور گتمیری
 • گذراندن دوره ١٠٠ ساعته طرحواره درماني، دكتر حسن حميدپور
 • گذراندن دوره ٥٠٠ ساعته كارورزي درمان رفتاري شناختي (CBT)، دكتر ندا علي بيگي
 • گذراندن دوره كارورزي مصاحبه باليني، علامت شناسي اختلالات رواني و تشخيص گذاري، دكتر اميد رضائي (روانپزشک)، در بيمارستان روانپزشكي رازي
 • گذراندن دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)، دکتر سمیه کهدوئی
 • گذراندن دوره آموزشی ارزيابي، تشخيص و درمان اختلالات طيف اوتيسم، دكتر ناصر صبحي قراملكي، در سازمان نظام روانشناسي و مشاوه
 • گذراندن دوره آموزشی ارزيابي و تشخيص به روش رفتار درماني شناختي، دكتر ابوالفضل محمدي، در دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره آموزشي كاربرد رفتاردرماني ديالكتيكي در درمان اختلالات شخصيت مرزي، دكتر مژگان صلواتي، در بيمارستان روزبه
 • گذراندن دوره آموزشی مصاحبه و تدوين طرح درماني در رويكرد روانپويشي، دكتر محسن دهقاني، در كلينيك مشاوره و روانشناسي حكمت
 • گذراندن دوره آموزشی اصول و فنون طرحواره درماني، دكتر يعقوب شفيعي فرد، در دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره آموزشی اختلالات ويژه يادگيري، دكتر مصطفي تبريزي و همكاران، در مركز آموزشي جهاد دانشگاهي واحد تهران
 • گذراندن دوره آموزشی مقدماتي مشاوره و راهنمايي كودكان و نوجوانان، دکتر رسول شریفی (روانپزشک)
 • گذراندن کارگاه آموزشي تكميلي مقدماتي مشاوره و راهنمايي كودكان و نوجوانان، دکتر رسول شریفی (روانپزشک)
 • شرکت در همایش ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، در تالار اجتماعات بيمارستان ميلاد

اجرای کارگاهها:

 • کارگاه شناسایی اختلالات رفتاری کودکان، در سرای محله ساعی۱۳۹۷
 • کارگاه مدیریت مشکلات رفتاری کودکان کار برای والدین، در انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار ۱۳۹۶
 • کارگاه کنترل استرس استرس در کلینیک تخصصی دکتر حوریزاد ۱۳۹۶
 • کارگاههای ارتقای فرهنگ نشاط، برای اساتید هیئت علمی، در دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس ۱۳۹۶
 • کارگاههای سبک زندگی برای معلمین مدرسه، در هنرستان دخترانه شهید صدوقی۱۳۹۶
 • کارگاهکاهشوزنتوسطتکنیکهایروانی،درسرایمحلهساعی۱۳۹۶
 • کارگاه شادمانی، در سرای محله سپهر ۱۳۹۶
 • کارگاههای سلامت روان و سبک زندگی، در سرای محله ساعی۱۳۹۶
 • کارگاه فرزندپروری، در سرای محله ساعی ۱۳۹۶
 • کارگاه مهارت های زندگی، در سراي محله ١٣٩٥
 • کارگاه آموزشی كنترل خشم، ، در سراي محله ١٣٩٢
 • کارگاه سبک زندگی، ، در سراي محله ١٣٩١
 • رساله دکترا : اثربخشی مقابله درمانگری بر استرس، خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیایتی نوع ۲
 • پایان نامه ارشد: رابطه بین طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اعتياد به اينترنت و اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، ١٣٩٠.
 • پایان نامه کارشناسی: رابطه بين اعتياد به اينترنت و هيجان خواهي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ٧ تهران،  ١٣٨٦.
 • مقاله ها:
 • اتریخشی مقابله درمانگری بر خودمهارگزی و HbA1c بیماران زن دیابتی زن نوع ۲
 • Relationship between Early Maladaptive Schema and Internet Addiction: A Cross-Sectional Study, ISSN (Online): 2250-1460 Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, Vol 8(3), 84-91, 2016

www.informaticsjournals.com

 • The Relationship between Internet Addiction and Sensation Seeking by IAT and Zukerman Sensation Seeking Scale in a sample of Iranian Girl Adolescents, accept as Oral Presentation in CBP Conference 2013.